Kişisel Veri Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni ile, yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Maslak Mah. AOS 55.Sk.42 Maslak No:2 Ofis 3 Blk.D:11-12-13 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mikro”) hizmetlerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar ve ziyaretçiler (“Kullanıcı”) tarafından Mikro’ya ait www.mikrox.com.tr internet sitesi ve Mikro’nun sağladığı ürün ve hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak Mikro’ya sağlanan verilerin işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak Kullanıcı’lara bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Mikro tarafından işlenen kişisel veriler; internet sitesi Kullanıcılar’ının kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi,işlem güvenliği bilgisi,finansal bilgi, hukuki işlem ve uyum bilgisi,denetim ve teftiş bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, itibar yönetimi bilgisi, olay yönetimi bilgisi ve pazarlama bilgisi kategorisi bilgileri ile üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.

Mikro tarafından Kullanıcılar’ın veri toplama ekranına girdiği verileri tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel veriler, Kullanıcılar’a **MikroX'in sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırma hizmetinin sağlanması amacı ile sınırlı olarak Kanun’un 4. maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen genel ilkeler ışığında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizinin, gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis sağlayıcılarımızca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesini ve yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Ancak Kullanıcı’nın bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Kullanıcı tarafından alınmaması ve Mikro’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mikro’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Mikro tarafından edinilen bilgiler; Mikro’nun kişisel veri işleme amacı ile orantılı ve gerekli olan süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek,  gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun’un 5. 6. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Mikro’nun işbu Kişisel Veri Bilgilendirme Metni ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklerinin ifası için, belirtilen amaç ve gerekli süre dahilinde saklanmaktadır. 

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerini göndermemeleri gerekmektedir.

Mikro, Mikro’ya ait internet sitesinin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Mikro, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Kullanıcı’nın, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; (i) kişisel verisinin işlenip işlenilmediğini öğrenme; (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (v) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (vi) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve (ix) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Mikro’ya daha önce bildirilen ve Mikro’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (bu kapsamda destek@mikrox.com.tr adresimiz üzerinden Mikro ile iletişime geçilmesini rica ederiz.) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Mikro’ya iletmesi durumunda, Mikro talebin niteliğine göre Kullanıcı’nın taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nde belirtilen tarifedeki ücret Mikro tarafından talep edilebilecektir.

Mikro, Kullanıcı’nın başvurusu üzerine Kullanıcı’nın talebini kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek ve cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Kullanıcı’nın başvurusunda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Mikro tarafından gereği yerine getirilecektir. Başvurunun Mikro’nun hatasından kaynaklanması ve tarafınızdan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret iade edilecektir.

Ücretsiz Deneyin
Kart bilgilerinizi paylaşmadan 15 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.