Basit usulde vergilendirmeVergilendirme nedir?

Gelir vergisi kazancın tespiti ile beraber iki vergi sistemine dahil edilirler. İki vergi türünde de ödenmesi gereken vergi sabit bir rakam ile belirtilmeyeceği gibi elde edilen kazanca bağlı olarak değişir. Vergiler ‘Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar’ ve ‘Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar’ olarak ikiye ayrılır. İkiye ayrılan vergilerin ödedikleri vergi yükümlülükleri farklıdır. Örneğin gerçek usule tabi olan işletmeler veya kişiler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi öder. Basit usule tabi olan kişiler veya şirketler ise yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini öder.

Basit usule tabi olmanın şartları nelerdir?

Basit Usul Gelir Vergisi’ni ödemek için Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen genel ve özel şartlara topluca uymak gerekir.

Genel şartlar:

● Kişilerin kendi işlerinde bilfiil çalışıyor veya bulunuyor olmaları

● İşyeri sahibi işyerinin mülkiyetine sahip ise eğer kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin TL’yi, diğer yerlerde ise 7 bin 600 TL’yi aşmaması

● Gerçek usulde gelir vergisine ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla tabi olmamak

Özel şartlar:

● Alım satım işi ile uğraşan kişilerin satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllık alım tutarlarının 2021 yılı için 150 bin TL’yi aşmaması

● Alım satım işi ile uğraşan kişilerin satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllık alım tutarlarının 2021 yılı için yıllık satış tutarının 240 bin TL’yi aşmaması

● Hizmet işi ile uğraşan kişilerin bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2021 yılı için 76 bin TL’yi aşmaması

Basit usule tabi olmanın sağladığı kolaylıklar nelerdir?

● Geçici vergiyi üç aylık dönemler içerisinde verilmez.

● Yasal muhasebe defteri tutma zorunluluğu yoktur.

● Ticari kazançlarına indirim gerçekleştirilir.

● Engellilik durumuna bağlı olarak indirimden faydalanabilirler.

● KDV’den istisnadır. Beyannamesi verilmez.

● Amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

● Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur.

● Alınan ve verilen belgelerin kayıtları Kişilerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır. Ancak kendileri veya mali müşavirleri de belgeleri tutabilir.

Defter Beyan Sistemi, basit usulde vergilendirmesinde nasıl ilerliyor?

Basit usul vergilendirmesine tabi olan şirket veya kişilerin 486 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği ile Defter Beyan Sistemi’ni kullanma zorunluluğu bulunur. Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği’ne göre de defter beyan sistemine 30 Eylül  2018 tarihine kadar başvuru yapmaları zorunlu tutulmaktadır. Basit Usul Vergilendirme Sistemi’ne dahil olan kişiler veya firmalar meslek odaları (Defter Beyan Sistemi Kullanım ve Aracılık Sözleşmesi düzenlediği), mali müşavirler (Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzaladıkları) aracılığı ile sisteme başvuru yapabilir ve kullanabilirler. Sisteme başvuru yapıldıktan ve sisteme dahil olunduktan hemen sonrasında sisteme giriş şifresi kapalı bir zarf içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesinden temin edebilirler.

Basit usulde belge ve beyan yükümlülükleri

Basit usulde belge ve beyan yapabilen kişilerin yapması gereken bazı hususlar vardır.

1. Basit usule tabi olan firmalar veya kişiler yanlarında sigortalı işçi çalıştırabilirler. Vergi dairesine başvurarak vergi karnesi alması gereken işçiler bu karneyi almadıkları takdirde vergi dairesi tarafından basit usul mükelleflerine tarh edilip cezasıyla birlikte tahsil edilir.

2. Kişiler veya firmalar yanlarında çalışan işçiler için aylık olarak SGK hizmet bildirgelerini göstermek ile yükümlüdürler.

3. Her yıl Şubat ayı ile beraber ve Şubat ayı içerisinde yıllık beyannamelerini vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

4. Defter Beyan Sistemi’ne kayıtlı mükellefler ise kayıtlarını üçer aylık dönemler itibari ile defter beyan sistemini kullanarak yapmaları gerekir.

Usuller arası geçişler nasıl yapılır?

Her iki geçiş için de vergi dairesine dilekçe verilmesi gerekir.

Basit usulden gerçek usule geçiş

Basit usulden gerçek usule iki şekilde geçiş yapılmaktadır. İlk olarak kişiler kendileri isteyerek vergi dairesine verecekleri bir dilekçe yardımı ile geçiş yapabilecekleri gibi aynı zamanda basit usule tabi olmanın herhangi bir şartından herhangi birisi bir yıl içerisinde kaybedilmiş ise geçiş gerçekleşir.

Gerçek usulden basit usule geçiş

Artarda gelen iki takvim döneminde de basit usule tabi olma şartlarında belirtilen hadlerin altında kaldıkları zaman kişiler veya firmalar basit usule geçiş yaparlar.


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top