Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Çok yüksek tutarlarda olmamasına rağmen denetimlerde en çok sorun yaşanan konuların başında gelen damga vergisi nedir ve nasıl hesaplanır biliyor musun? Bu yazıda damga vergisine dair tüm sorularının cevabını bulabilirsin.

Damga Vergisi nedir?

Kişilerin kendi arasında, kurumların kendi arasında ve kişilerin kurumlarla arasında kurulan hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen resmi kağıtlardan alınan vergiye Damga Vergisi denir. Bu vergi, devletin hazırladığı bürokratik işlem ve belgeler ile kişiler arasında imzalanan sözleşme ve belgelerin resmiyetini güçlendirme amacıyla konulmuştur.

Damga Vergisi, kağıdın ibraz edilebilir, imzalanabilir (ya da imza yerine geçen ibarelerle doldurulabilir) olması ve hüküm içermesi halinde alınır. Bu verginin mükellefi de bahsi geçen resmi kağıdı imzalayan taraflardır.

Eğer kağıt bir resmi kurum ile kişiler arasındaki işlemlere aitse damga vergisinin külfeti de kişiye ait olur.

İlk defa 1858’de yayınlanan “Vakai Sahihe Nizamnamesi” ile yazılı kaynaklara giren Damga Vergisi, 1905’te kanun haline gelmiştir. Kapsamı, Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1928 ile 1964 yılları arasında  Damga Resmi Kanunu, sonrasında da 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile belirlenmiştir.

Damga vergisi nasıl hesaplanır?

Damga vergileri iki tipte tahsil ve hesap edilir:

  • Maktu Damga Vergisi: Kağıt üstündeki bedelden bağımsız olarak belirli bir TL karşılığı ödenir.
  • Nisbi damga vergisi: Kağıt üzerindeki bedele aşağıdaki tablolarda belirtilen oranlar uygulanır, damga vergisi olarak ödenecek bedel bu şekilde hesaplanır

2020 yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler(89,10 TL)
2. Sulhnameler(89,10 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(Belli parayı ihtiva edenler dahil)(500,80 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler(89,10 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmidaire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise)(30,70 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)(18,10 TL)
    ac) İyda senedi(2,90 TL)
    ad) Taşıma senedi(0,80 TL)
b) Konşimentolar(18,10 TL)
c) Deniz ödüncü senedi(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri(30,70 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar(68,70 TL)
bb) Gelir tabloları(32,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri(32,90 TL)
c) Barnameler(2,90 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları(13,40 TL)
e) Ordinolar(0,80 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları(13,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için(0,80 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri(89,10 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri(119,00 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri(58,80 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler(58,80 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(58,80 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler(119,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler(43,70 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri(43,70 TL)
31/05/2006 tarihli ve5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler. (69,70 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.(0,80 TL)

Bu yazılar da ilgini çekebilir:

Vergi hakkında bilmen gerekenler

KDV nasıl hesaplanır?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.