Gider gösterirken dikkat etmen gerekenler

21 Eylül 2020

Vergi hukuku, şirketlerin harcamaları arasındaki hangi kalemlerin gider olarak gösterilebileceğini belirlemiştir. Ticari kazancını tespit ederken senin de hangi giderlerin kazancından indirilebileceğini bilmen, gelir ve giderlerini buna göre yönetmen gerekir.

Şirketler hangi harcamalarını mali açıdan, yani kurumlar vergisi açısından gider olarak kabul ettirebilir? Bir şirket harcaması hangi kıstaslara göre gider sayılabilir?

Kazancından hangi giderlerin indirebileceği, işletmenin türüne, faaliyetine ve hacmine göre değişiklik gösterir. Bu yüzden tüm giderleri tek tek listelemek mümkün değildir. Fakat kanunun gider kabul ettiği ve etmediği harcamalar kategorisel olarak gayet açıktır. Bu başlıkları inceleyerek sen de ticari kazancını kolayca tespit edebilirsin.

Gelir vergisi mükellefleri için gider olarak kabul edilen harcamalar:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) değerlemeye ilişkin hükümlerini ve GVK’nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesinde yer alan hükümlerine göre, gelir vergisi mükellefleri için kabul edilen harcamalar şunlardır:

 • Yemek harcamaları: Şirket toplantısı, müşteri ağırlama gibi etkinlikler için yapılan yeme içme harcamaları bu kategoriye dahildir.
 • Seyahat harcamaları: İşletme için herhangi bir taşıtla yapılmış tüm seyahatler bu harcamaya dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında gerçekleşen toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için geçerlidir.
 • Ulaşım harcamaları: Seyahat harcamalarından farklı olarak, taşıt için harcanan yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler bu kategoriye dahildir. Bu harcamaların işle ilgili olması gerekir. İşletmeye dahil olmayan, işletmenin aktifinde bulunmayan ya da kiralama yoluyla edinilmeyen araçlar bu harcamaya dahil değildir.
 • Giyim harcamaları: İşletme için edinilmiş, personele demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar ile üniformalar bu kategoriye girer.
 • İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL ve benzeri giderlerdir. Cihazların işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunması ya da kiralanmış olması gerekir.
 • Ar-Ge giderleri: Ar-Ge olarak geçen mükelleflerin gerçekleştirdiği yeni teknoloji ve bilgi araştırmasına yönelik harcamalarının yüzde 40’ı “Ar-Ge İndirimi” olarak hesaplanır. İşletme bu vergi indiriminden yararlanabilir.
 • BES katkı payları: Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı harcamaları bu kategoriye dahildir. İşverenler tarafından maaşlı çalışanlar için BES’e ödenen katkı payları kazançtan gider olarak indirebilir.
 • Amortismanlar: VUK’a göre ayrılan amortismanlar da kazançtan gider olarak indirilebilir. İşletmenin bir yıldan fazla süreyle kullandığı ya da kullanacağı düşünülen, yıpranma ve aşınma gibi sebeplerle değeri düşebilecek gayrimenkullerle birlikte gayrimenkul gibi değerlenen ekonomik değerlerin bir yıl içinde uğradığı değer kayıpları maliyet tutarlarına eklenebilir ya da o yılın giderlerine yazılabilir.
 • Sendika aidatları: İşveren sendikalarına ödenen aidatlar bu kategoridedir. İşverenlerin Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödediği aidatlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/8’inci maddesine göre ticari kazanç tespitinde hasılattan gider olarak indirilebilir. Fakat bu kuralı bir bağlayıcı şartı vardır; ödenen 1 aylık aidat, işçilere ödenen net ücretin bir günlük toplamını aşamaz. Bu tutarı aşan kısım gider olarak gösterilemez.

Gelir vergisi mükellefleri için kabul edilmeyen gider olarak kabul edilen harcamalar:

Yukarıdaki tüm kategoriler için; arkadaş, aile ve bireysel ihtiyaçlar için harcamalar ile şirketin gelirini artırıcı fonksiyonu olmayan giderler VUK’a göre kabul edilmeyen giderlerdir. Bunlara ek olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun indirilemeyecek giderler olarak belirlediği kalemler vardır. Bunlar:

 • VUK’a göre belgelendirilmeyen giderler (yukarıda sayılanlar)
 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
 • İhtiyat akçeleri
 • Dar mükellef kurumlara özgü indirilemeyecek giderler
 • Menkul kıymet pazarlama komisyonları
 • Gecikme faizleri
 • Alkollü içki ve tütün reklam giderleri
 • Kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları

Gelir vergisi hakkında bilmen gerekenler” başlıklı yazıya da göz atmak ister misin?

Kurumlar vergisi mükellefleri için kabul edilen gider olarak kabul edilen harcamalar:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) değerlemeye ilişkin hükümlerini ve GVK’nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesinde yer alan hükümlerine ve ek olarak; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ile “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesi hükümlerine göre; kurumlar vergisi mükellefleri için kabul edilen harcamalar şunlardır:

 • Yemek harcamaları: Şirket toplantısı, müşteri ağırlama gibi etkinlikler için yapılan yeme içme harcamaları bu kategoriye dahildir.
 • Seyahat harcamaları: İşletme için herhangi bir taşıtla yapılmış tüm seyahatler bu harcamaya dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında gerçekleşen toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için geçerlidir.
 • Ulaşım harcamaları: Seyahat harcamalarından farklı olarak, taşıt için harcanan yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler bu kategoriye dahildir. Bu harcamaların işle ilgili olması gerekir. İşletmeye dahil olmayan, işletmenin aktifinde bulunmayan ya da kiralama yoluyla edinilmeyen araçlar bu harcamaya dahil değildir.
 • Giyim harcamaları: İşletme için edinilmiş, personele demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar ile üniformalar bu kategoriye girer.
 • İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL ve benzeri giderlerdir. Cihazların işletmeye dahil olması, işletmenin aktifinde bulunması ya da kiralanmış olması gerekir.

Tüm bu harcamaların, şirketin faaliyetiyle orantılı olması gerekir.

Kurumlar vergisi mükellefleri için gider olarak kabul edilmeyen harcamalar:

Yukarıdaki tüm kategoriler için; arkadaş, aile ve bireysel ihtiyaçlar için harcamalar ile şirketin gelirini artırıcı fonksiyonu olmayan giderler VUK’a göre kabul edilmeyen giderlerdir. Bunlara ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun indirilemeyecek giderler olarak belirlediği kalemler vardır. Bunlar:

 • VUK’a göre belgelendirilmeyen giderler (yukarıda sayılanlar)
 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
 • Yedek akçeler
 • Kurumlar vergisi, her türlü para cezası, vergi cezası, gecikme zammı ve faizler
 • Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satışından doğan zararlar ve bunlara ilişkin olarak ödenen komisyonlar
 • İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava taşıtlarının giderleri ve amortismanları
 • Kurumların kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri
 • Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminat giderleri
 • Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri
 • Finansman gider kısıtlaması uygulaması
 • Kanuni hadleri aşan veya kanunun aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

Kurumlar vergisi hakkında bilmen gerekenler” başlıklı yazıya da göz atmak ister misin?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.