İşten çıkış kodlarıİşten çıkış kodları nelerdir? İşten çıkış kodlarının işlevi nedir? Hangi durumda, hangi kod kullanılır? İşten çıkış kodlarına dair her şey…

İşten çıkış kodu nedir?

SGK işten çıkış kodu, çalışanın hangi sebeplerle işten çıktığını veya çıkartıldığını belirten, işçinin çıkış sebebine göre işsizlik ödeneğinden faydalanıp faydalanamayacağını saptayan kodlar bütünüdür. İşçilerin, iş akitleri sonlanınca (ister kendi istekleriyle ister işverenlerinin isteğiyle olsun) işten çıkış süreçlerinin doğru biçimde yönetilmesi için doğru işten çıkış kodlarının kullanılması çok önemlidir. Çünkü işten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirtir. İş çıkış kodları 1’den 41’e kadardır.

İşten çıkış kodunu belirtmek zorunlu mudur?

Evet, işverenlerin işçilerin işten çıkış işlemlerini gerçekleştirirken “SGK İşten Ayrılış Bildirgesi” ekranından SGK işten çıkış kodlarından birini seçmesi gerekir. Zira 4857 sayılı İş Kanunu “sözleşmenin feshinde usul” yükümlülüklerini açıklayan 19. maddede konuyla ilgili şöyle bir ifade bulunur: “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”

SGK işten çıkış kodları işsizlik maaşı

SGK işten çıkış kodları, kıdem tazminatı, ihbar süresi ve ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı ile ilgili konularda belirleyici bir rol üstlenir. İşveren, işçiye işten çıkarılma sebebini yazılı olarak açıklar, ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu işten ayrılışın tarihini ve sebebini bildirir. Bu bildirim, elektronik olarak SGK’nın kendi sitesi üzerinden yapılırken işten çıkış kodları kullanılır. İşten çıkış için seçilen kod, işçinin işten ayrılış nedeni ve ödemesiyle tamamen paralellik göstermelidir. İşten çıkış kodları, işçinin hak edişini de belirler. Bu kod sayesinde işçi ne kadar kıdem tazminatını hak edip etmediğini ve işsizlik ödeneğinden faydalanıp faydalanamayacağını öğrenir. Çünkü işsizlik maaşı uygulaması, her işten çıkışta uygulanmaz. İşten çıkış nedeni, işsizlik maaşının olup olmayacağını ve olacaksa ne kadarlık bir miktar için geçerli olduğunu saptar. Bu nedenle işten çıkış işlemi sırasında SGK’ya kodun iletilmesi büyük önem taşır.

SGK İşten Çıkış Kodları

Koduİşten Çıkış NedeniKoduİşten Çıkış Nedeni
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi21Statü değişikliği
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)22Diğer nedenler
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
9Malulen emeklilik nedeniyle26Disiplin kurulu kararı ile fesih
10Ölüm27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
11İş kazası sonucu ölüm28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
12Askerlik29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
13Kadın işçinin evlenmesi30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
15Toplu işçi çıkarma324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
17İşyerinin kapanması34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
18İşin sona ermesi36KHK ile işyerinin kapatılması
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)37KHK ile kamu görevinden çıkarma


38Doğum nedeniyle ayrılma


39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş


40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış


41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.

Top