Şirket tipleri nelerdir?

10 Aralık 2020

Sıkı bir fikrin var, hayallerin büyük, hedefe ulaşmak için inancın, cesaretin tam. Bir şirket kurma kararı dahi aldın. Harika, yola çıkmışsın bile!

Şirket kurma kararını aldıktan sonra, hayallerine ve idealindeki yapıya en uygun şirket tipini seçme aşamasına geldin demektir. O halde, sırada şirket tipleri hakkında bilgi edinmek var.

 1.  

Şirketlerle ilgili birkaç şey:

 • Sermaye şirketlerinin, yani anonim ve limited şirketlerinin kuruluşu, şahıs şirketine göre biraz daha maliyetlidir. Ayrıca, ülke ekonomisine olan etkileri sebebiyle, kuruluş ve faaliyet süreçleri daha ayrıntılı olarak düzenlenir.
 • Şahıs şirketi, prosedürel açıdan zahmeti en az şirket tipidir.
 • Şirketler, kurulduktan sonra ayakta kalabilmek için bir miktar sermayeye ihtiyaç duyar. Bu sermaye, yeterli gelir sağlanıncaya kadar geçecek sürede, şirketin nakit havuzu niteliğindedir.
 • Şirketler Türk Ticaret Kanununda aranan şartların tamamlanması sonrasında ilgili Ticaret Sicili’ne yapılan başvuru ile genellikle 2-3 iş günü içerisinde kurulabilir.

O zaman, gel birlikte şirket tiplerini ve genel özelliklerini inceleyelim.

 1. Şahıs Şirketi:
  • Gerçek kişiler tarafından, iki veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.. Ancak komandit şirketlerde komandite ortağın gerçek kişi olması zorunluluğu varken komanditer ortak gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.
  • Ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketin türünü gösteren bir ibare, ticaret unvanında yer almak zorundadır. Komandit şirketlerde komanditer ortağın isminin unvanda bulunması yasaktır.
  • Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından dolayı kendi malvarlıklarının tümüyle sınırsız ve müteselsil (tamamından tek başına) sorumlulukları vardır.
  • Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
  • Bağımsız denetime tabi değildir.
  • Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, kolektif şirket ve komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketler de şahıs şirketidir. Kolektif ve komandit şirketler bağlı oldukları ticaret sicili tarafından yapılacak tescil ve ilanla kurulurken, adi şirketlerin böyle bir zorunluluğu bulunmaz.
  • Şahıs şirketi için önceden yatırılması gereken bir sermaye gerekmez.
 2. Limited Şirketi:
  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.
  • Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konuda faaliyet göstermek üzere her faaliyet alanında kurulabilir.
  • En az bir ortağının şirketi yönetim hakkı ve temsil yetkisi bulunmalıdır.
  • Ortak sayısı 50’yi geçemez.
  • Ortaklar, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye borcunu ödemekle sorumludur.
  • Ortaklar, şirketin vergi, SGK primi borçları gibi kamu borçlarının tahsil edilemeyen kısmından şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumludur.
  • Ortaklar mahkeme kararıyla ortaklıktan çıkabilir.
  • Hisse devri hisse devrine ilişkin yazılı sözleşmenin imzalanıp noter tarafından onaylanmasından sonra ana sözleşmede aksi belirtilmemişse ortaklar genel kurulunun onaylanmasını ardından kayıtlı olunan ticaret sicilince yapılacak tescil ve ilan ile gerçekleştirilir.
  • Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın, elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir.
  • Genel kurul ve müdürler kurulu olmak üzere iki organı vardır.
  • Halka açılamaz.
  • Genel hükümleri ve kuruluşa ilişkin esaslar, TTK madde 573 ve devamında açıklanır.
  • Limited şirketi için gerekli minimum sermaye, 10.000 TL’dir.
 3. Anonim Şirketi:
  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tek veya daha fazla pay sahibi ile kurulabilir.
  • Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konuda faaliyet göstermek üzere er faaliyet alanında kurulabilir.
  • Ortak sayısı sınırsızdır.
  • Hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.
  • Ortaklarının şirkete karşı sorumlulukları şirkete ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
  • Ortakların kamu borçlarına sorumluluğu yoktur.
  • Hisse devri hisse devir sözleşmesiyle yapılabilir, devir işlemi noter onayı ve ticaret sicilinde tescil şartı aranmamaktadır.
  • Eğer sahibi gerçek kişiyse; anonim şirketinin hisseleri şirket kuruluşundan itibaren iki sene içinde satılırsa, bu kişi gelir vergisine tabi olur. Eğer iki seneden sonra satılırsa, gelir vergisi ödemesi istenmez.
  • Genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki organı vardır.
  • En az bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisi bulunmalıdır.
  • Yönetim kurulu üyesi hem gerçek hem de tüzel kişi olabilir.
  • Halka açılabilir.
  • Genel hükümleri TTK madde 329 ve devamında, kuruluş hükümleri ise madde 335 ve devamında açıklanır.
  • Anonim şirketi için gerekli minimum sermaye, 50.000 TL’dir.

Girişimin için uygun şirket tipini seçmene yardımcı olacak Hangi şirket tipi bana daha uygun?başlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?

Limited ve anonim şirket arasındaki benzerlik ve farkları anlattığımız Limited şirket ile anonim şirket arasındaki 10 farkbaşlıklı yazımıza da göz atmak ister misin?


Gelir ve giderlerini kolayca takip edip enerjini işine büyütmeye ayırmak istiyorsan, MikroX’i 15 gün ücretsiz olarak deneyebilirsin.