Tüzel kişilik nedir?

28 Ocak 2021

Hukuki düzenlemede iki farklı kişi tanımı vardır: Gerçek kişi ve Tüzel kişi. Bu ayrım, şirket,
vakıf, sendika gibi oluşumların yasalar karşısında hak ve yükümlülük sahibi olmaları için
yapılan bir ayrımdır. Bu ayrım yurt dışında da uygulanan bir ayrımdır.
Hukuk düzeninde Gerçek kişilik ve Tüzel kişilik farklıdır.


Gerçek kişilik


Her bir birey, tam doğmak ve sağ olmak şartıyla hukukta gerçek kişi olarak tanımlanır.
Gerçek kişi, kurumsallaşmamış kişi anlamına gelir ve gerçek kişilik kavramı kişinin yasalar
karşısındaki hak ve yükümlülüklerini kapsar. Her gerçek kişiliğin kanunen ekonomik olarak
borçlanma ve alacaklı durumuna gelme hakları vardır.
Güncel hukuk sisteminde bir bireyin gerçek kişi sayılması için din, dil, ırk, cinsiyet, vb.
ayrımlar yapılmamaktadır.
Gerçek kişilerden ayrı olarak, hukuk bakımından bir diğer çeşit kişilik daha vardır. Bunlar
tüzel kişiliklerdir.


Tüzel kişilik


Tüzel kişilikler, çeşitli ticari ve sosyal amaçları yerine getirmek için bir araya gelmiş gerçek kişilerin oluşturduğu kişiliklerdir. Tüzel kişilik, gerçekte bir birey olmayan ancak yasalar
karşısında bağımsız bir kişilik varsayılan, varlık ve borçlara sahip olma hakkı bulunan kişi
veya mal topluluklarına denir.
Amaçlarına ulaşması sonucu dağılması veya hukuken fesh edilmesi sonucu tüzel kişilikler
ortadan kalkabilir.
Bir tüzel kişiliğin tüzel kişilik sayılabilmesi için hukuken kabul görmüş olması gerekmektedir.
Tüzel kişilik oluşturmanın farklı yolları mevcuttur. Örneğin, belli bir amacı gerçekleştirmek
isteyen gerçek kişiliklerin bir araya gelip bir kişi topluluğu kurması bir dernektir. Gerçek
kişiliklerin önceden belirlenen belirli bir miktarda malı bir araya getirip bir mal topluluğu
kurması ise bir dernektir. Tüzel kişiliklerin yasal ve ekonomik sorumlulukları ne tür bir tüzel
kişilik olduklarına bağlı olarak, önceden ortaya konmuş bir malvarlığının veya bir veya daha
çok gerçek kişiliğin omuzlarına binebilir.
Tüzel kişilik ikiye ayrılır
Tüzel kişilik kavramı kendi içerisinde, tabi oldukları hukuk dalına göre özel hukuk tüzel kişileri
ve kamu hukuku tüzel kişileri.olarak ikiye ayrılır:

Özel hukuk tüzel kişisi


Özel hukuk tüzel kişilikleri yedi çeşittir. Bu ayrımlar ve çeşit sayısı ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilmekle birlikte ayrımların genel hatları çoğunlukla aynıdır. Türkiye’deki özel hukuk
tüzel kişilikleri şunlardır:
1- Anonim Şirket
2- Limited Şirket
3- Kollektif Şirket
4- Komandit Şirket
5- Dernekler
6- Vakıflar
7- Kooperatifler


Kamu tüzel kişiliği nedir?


Kamu hukuku tüzel kişileri kamuda görev yapan, kanunen kamu otoritesine sahip tüzel
kişilerdir. Kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları kamu hukuku tüzel kişileridir.
Kamu idareleri, devlet, iller, belediyeler ve köylerden oluşur.
 Devletin yasama, yürütme ve yargı organları ayrı tüzel kişilikleri ifade etmemektedir..
 İllerin tüzel kişilikleri yoktur, ancak il özel idarelerinin tüzel kişilikleri vardır. İl idaresinin
başı validir. Karar ve danışma organı İl Genel Meclisi ve İl Daimî Encümeni’dir.
 Belediye tüzel kişiliklerini belediye başkanı temsil eder. Belediyelerde karar ve
danışma organı olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni bulunmaktadır.
 Köyde temsilci ve yürütme organı Muhtar’dır. Danışma ve karar organı olarak da
İhtiyar Meclisi hizmet verir.
Kamu kurum ve kuruluşları, belli bir hizmet veren kamu hizmeti gören kuruluşlardır. Kamu
kurum ve kuruluşlarına, Devlet Su işleri, Karayolları, Türkiye Noterler Birliği, Çocuk Esirgeme
Kurumu ve kamu üniversiteleri örnek gösterilebilir.


Mikro Yazılım web tabanlı ön muhasebe çözümü: MikroX


Şirketinizin muhasebe ihtiyaçları için Mikro Yazılım’ın 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği web
tabanlı yeni ön muhasebe çözümü MikroX ile hemen tanışın! MikroX ile yapabileceğiniz
şeyler şunlardır:
Fatura Oluşturma: Dilediğiniz şekilde tasarladığınız faturanızı oluşturup
yazdırabilirsiniz.
 Hatırlatma Gönderme: Vadesi gelen faturalar için müşterilerinize hatırlatma
gönderebilirsiniz.
 e-Dönüşüm Modülleri: E-Fatura başta olmak üzere e-Dönüşüm kapsamındaki
işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 Müşteri ve tedarikçi takibi yapabilirsiniz.
 Borç ve alacak takibi gerçekleştirebilirsiniz.
 Veri aktarımı yapabilirsiniz.
 Ekstre oluşturabilirsiniz.

Gelir-gider takibi yapabilirsiniz.
 Nakit akışınızı takip edebilirsiniz.
 Kasa ve bankalarınızı tek bir platforma ekleyerek giriş-çıkış takibi yapabilirsiniz.
 Tahsilat ve ödemelerinizi takip edip kaydedebilirsiniz.
 Gider fişi, maaş ve vergi oluşturabilirsiniz.
 Kasa takibi, çalışan takibi, gider belgesi işlemleri, satış fiyatı tanımama, tahsilat
raporları, gider raporları, belirlediğiniz işlemleri otomatik tekrarlama, fatura hatırlatma
ve proforma fatura takibi gibi daha pek çok işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.